SPYvsSPLV – Performance

Performance of low volatility ETF SPLV vs the S&P 500 index fund, SPY